فن برج خنک کننده

Showing all 6 results

{
“@context”: “https://schema.org”,
“@type”: “FAQPage”,
“mainEntity”: [
{
“@type”: “Question”,
“name”: “انواع فن برج خنک کننده کدامند؟”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: “فن محوری (AXIAL FAN)\nفن سانتریفیوژ (CENTRIFUGE FAN)\n”
}
},
{
“@type”: “Question”,
“name”: “قیمت فن برج خنک کننده چقدر است ؟”,
“acceptedAnswer”: {
“@type”: “Answer”,
“text”: ” طراحی فن محوری و انتخاب آن باید بر اساس مولفه هایی همچون حجم هوادهی که افزایش یا کاهش حجم هوادهی نیز به تعداد پره ها، عرض تیغه یا پره ها، زاویه بین پره ها، نوع سیستم هوادهی وابسته می باشد، میزان فشار استاتیک و یا دینامیک وارده به آن، دور نامی پره ها و… صورت پذیرد. لذا قطعا تمامی این موارد بر قیمت فن محوری تاثیر خواهد داشت.”
}
}
]
}